หอไตร

การใช้งาน

หอพระไตรปิฎก หรือหอไตร คืออาคาร ซึ่งใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือหนังสือพระธรรมคัมภีร์ ในทางพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกจึงมีสถานะเท่ากับเป็นหอสมุดของวัด กล่าวคือ นอกจากจะใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาหนังสือแล้ว ยังเป็นแหล่งให้การศึกษา เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อีกด้วย

เดิมหอไตรถูกทิ้งร้างอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากไม่ได้มีการใช้งานมานาน ต่อมาทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือทั้งกำลังทรัพย์และกำลังอาสาสมัครในการบูรณะปฏิสังขรณ์ จากการดำเนินการบูรณะดังกล่าวทำให้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ คือบ่อปูนใต้อาคาร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่เตรียมงานในการสร้างวัด และถูกถมเมื่อการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางองค์การยูเนสโก้ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคได้มอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ดีเด่นให้กับโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดาราม ปัจจุบันหอพระไตรปิฎกไม่ได้เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไปโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.