อุโบสถ

การใช้งาน

พระอุโบสถเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนพิธีของฝ่ายสงฆ์ต่างๆ เช่นการลงโบสถ์สวดปาฏิโมกของพระภิกษุในวันพระ การทำพิธีอุปสมบท โดยด้านนอกมีกำแพงแก้ว ใบเสมาเพื่อแสดงในการทำสังฆกรรม ภายในประดิษฐานพระประธานของพระอุโบสถคือพระพุทธเทววิลาศฯบนเวชยันต์บุษบก พร้อมด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ๒ องค์ ด้านซ้ายมีพระรูปกรมหมื่นอิปสรสุดาเทพ (พระองค์หญิงวิลาศฯ)ที่วาดขึ้นโดยกรมศิลปากร ส่วนด้านขวาเป็นพระรูป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบริเวณพระอุโบสถยังมีพระปรางค์จตุรทิศ ตัวพระปรางค์ก่ออิฐถือปูน สร้างแบบทรงฝักข้าวโพดซึ่งเป็นทรงเฉพาะของต้นกรุงรัตนโกสินธ์ โดยมีลักษณะช่วงยอดผอมและสูง ช่วงปลายจะค่อยๆเรียวเล็กลง ก่อนรวบเป็นเส้นโค้ง คล้ายฝักข้าวโพด แต่ละองค์ตั้งบนฐาน ๘ เหลี่ยม ฐานสูงประมาณ ๕ เมตร รวมสูงถึงยอดประมาณ ๑๕ เมตร ตั้งอยู่ที่ลานทักษิณสูง ในเขตพระอุโบสถมุมกำแพงแก้วทั้ง ๔ ทิศ คือ ทิศอาคเนย์ ทิศหรดี ทิศพายัพ และทิศอีสาน ที่เรือนธาตุด้านบนพระปรางค์แต่ละองค์มีรูปท้าวจตุโลกบาล คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร ประจำรักษาในทิศทั้ง ๔ หน้าพระปรางค์ทั้ง ๔ องค์นี้ ยังมีเทียนศิลาสลักเป็นรูปมังกรพันรอบต้น ทั้ง ๔ ทิศ แรกเริ่มที่ฐานของพระปรางค์แต่ละองค์ยังประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ แต่ต่อมาถูกจารกรรมไป ๓ องค์ เหลือแต่ที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์ด้านทิศเหนือ

ปัจจุบันพระอุโบสถยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนพิธี โดยจะเปิดตามเวลาต่อไปนี้
เข้าชม ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
เปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตร ตั้งแต่เวลา วัตรเช้า ๘.๓๐ น. วัตรเย็น ๑๙.๐๐ น.โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.