วิหาร

สถาปัตยกรรม

พระประธานในพระวิหาร: เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บนอาสนะที่มีฐานหน้ากระดานแบบฐานสิงห์ มีบัวหงายซ้อนกัน ๕ ชั้น เบื้องหน้าด้านขวา และด้านซ้ายของพระประธาน มีพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติอยู่ข้างละ ๑ องค์ ปักฉัตรทองปรุ ๕ ชั้น เช่นเดียวกับในพระอุโบสถ

พระศรีอาริยเมตไตรย์: หล่อด้วยทองเหลือง ประทับขัดสมาธิราบบนฐานเขียง พระหัตถ์ขวาอยู่ในลักษณะกำวัตถุซึ่งสูญหายไป สันนิษฐานว่าเป็นตาลปัตร เป็นสมบัติของวัดเทพธิดารามมาแต่เดิม

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี: เป็นรูปดีบุกปิดทอง พระพักต์เรียวคิ้วโก่งเป็นรูปปีกกา นัยน์ตาเหลือบลงต่ำ ผมเป็นเม็ดกลมเล็กเรียงต่อกัน ห่มจีวรเฉียง สังฆาฏิยาวปลายตัดตรงจรดพระนาภี มือซ้ายวางหงายบนตัก มือขวาวางที่พระชงค์ขวา นั่งท่าขัดสมาธิราบ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อสถาปนาวัดเทพธิดาราม

ภิกษุณีในอริยาบทต่างๆ: เป็นรูปดีบุกปิดทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อสถาปนาวัดเทพธิดาราม โดยมีลักษณะต่างกันทั้งบนใบหน้าและท่าทางที่แสดงอยู่ มีทั้งที่เจริญกรรมฐานแบบต่างๆ ฟังธรรม และที่แสดงอิริยาบถในชีวิตประจำวัน เช่นการเตรียมและทานหมาก เป็นต้นโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.