ศาลาการเปรียญ

พระพุทธรูปและโบราณวัตถุ

พระประธานศาลาการเปรียญ: เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ทราบชื่อและประวัติแน่ชัด เพียงแต่ทราบว่าประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มในศาลาการเปรียญมาแต่เดิม จากลักษณะเป็นพุทธศิลป์ช่วงต้นรัตนโกสินธ์ ตัวองค์พระทำด้วยทองเหลืองและปูน

หมู่ตู้พระธรรม: ตู้พระธรรมที่เก็บรักษาในศาลาการเปรียญนั้น ได้รวบรวมมาจากภายในวัด เพื่อเก็บรักษารวมกัน โดยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดมาจากสมัยรัตนโกสินธ์ตอนต้น จำนวนตู้พระธรรมจำนวนมากนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวัดเทพธิดารามในด้านด้านการศึกษาของวัดเทพธิดารามนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.